TEMPIRANA BOMBA NA FARMI PILIĆA

Kako loša voda za piće, može uticati na kvalitet života koka nosilja i brojlera?

Držati koke nosilje nije jednostavna stvar, jer bez obzira da li vam se koke nosilje slobodno šetaju ili se drže u kavezima, imaju velike potrebe za vodom ali ne bilo kakvom već traže jednako hemijski i bakteriološki ispravnu, isto kao i čovek. Zbog toga se nameće pitanje, kako obezbediti dovoljne količine kvalitetne vode za piće, posebno ukoliko ne postoji razvijena gradska mreža.

Zato je prvu uslov kada krećete u organizaciju ovakve proizvodnje da obezbedite siguran i pouzdan izvor vode za piće.

Prva stvar koja nam se nameće je po principu: „ Pa u redu, koristiću vodu iz vodovoda!“

Kvalitet vode iz sistema za piće je često smanjen ili u nekim slučajevima postaje potpuno loš do trenutka kada stigne na farmu.

Zbog toga je redovan nadzor kvaliteta vode vrlo važan.

Farme pilića imaju poverenje u kvalitet vode za piće, posebno ukoliko voda potiče od lokalnog vodovoda. Ovaj pouzdani izvor vode ulazi na farmu i trebalo bi da bude dobar za životinje. Loša voda za piće posledično izaziva mnogo problema.

U cevovodima mnogih farmi pilića se dešava sledeće: umesto cevovoda punog čiste vode, cevovodi vrve od raznih organizama. Ova pojava je nevidljiva golom oku, jer se dešava unutar samih cevi. Unutar cevovoda se formira sluzav sloj. Baza se često sastoji od naslaga gvožđa ili čestica mangana. Bakterije, kvasci i plesni prianjaju za ove čestice i zatim formiraju biofilm. koji predstavlja pretnju po zdravlje pilića.

Životinje mogu progutati značajne količine bakterija putem vode za piće.  Ono što je zanimljivo jeste da se putem vode za piće često daju vakcine i drugi lekovi, koji ukoliko prolaze kroz takve cevovode, koji sadrži tzv biofilm,  može umanjiti efikasnost vakcina, što dovodi do toga da vakcine nisu produktivne.

Ključni faktor su visoke temperature. Za piliće, temperature su visoke ako idu preko 30 ° C. Kao posledica toga, voda koja teče kroz cevovod zagreva se u farmi. Ovo dovodi do nastanka okruženja koje je idealno za razvoj mikroorganizama.

Konstrukcija vodovodnih instalacija je takođe čest uzrok nastanka poteškoća. Kada se za instalaciju koriste PVC cevi niske gustine, postoji velika verovatnoća da će doći do razvoja biofilma. Upotreba drugih tipova cevi je takođe nedovoljno dobra. Pored navedenog, na mnogim farmama često viđamo preduge cevovode sa nepotrebnim krivinama, slepim završecima i zatvorenim cevima. Svaka krivina i svaka zatvorena cev predstavljaju rizik od stajaće vode koja dovodi do stvaranja naslaga materijala, čime počinje formiranje biofilma.

Važno je da se često uzimaju uzorci vode za piće i odnose na analizu. Bakteriološka analiza mora da uključuje analizu kvasaca i plesni. Pored toga,  uzorak za hemijsku analizu se mora uzimati svake godine u objektu za tov pilića.” Služba za zdravlje životinja (GD) u Holandiji preporučuje da se ovo proširi na četiri puta godišnje, kako bi se problemi identifikovali u ranoj fazi. Uzorci se moraju uzimati dok je jato prisutno.

Tempirana bomba

Postoje uzgajivači pilića čiji ozbiljno zagađeni cevovodi predstavljaju tempiranu bombu na farmi. Oni bi mogli iznenada da se suoče sa lošim učinkom rasta, neefikasnim vakcinacijama ili formiranjem rezidua. Zbog toga je savet da se na ulaznim i izlaznim tačkama instalacije, uzme malo vode i sipa u staklenu teglu. Radi poređenja, sipajte nešto vode u teglu i u kuhinji. Protresite tegle i ostavite ih da stoje 30 minuta. Nakon toga, pažljivo proverite vodu u dobro osvetljenom okruženju naspram bele pozadine. Obratite pažnju na miris, boju, bistrinu i talog. Voda ne sme emitovati nikakve mirise i ne sme sadržati nikakve zagađivače.” Istraživanja koja je sprovela Služba za zdravlje životinja pokazuju da, ukoliko uzorak ne emituje nikakav miris i ukoliko je proziran, može se pretpostaviti da je voda adekvatna. Ukoliko niste sigurni u kvalitet vode, pozovite Službu za zdravlje životinja da izvrši analizu. Dobro vreme za analizu je deseti dan u svakom ciklusu tova brojlera. U tom trenutku, postoji period visokih temperatura i mali protok u cevima.

Evo i nekih preventivnih preporuka

» Čistite i dezinfikujte vodu za piće kad god je prostor prazan;
» Proveravajte kvalitet vode desetog dana svakog ciklusa tova brojlera;
» U slučaju sumnje, neka Služba za zdravlje životinja analizira uzorke;
» U slučaju zagađenja, temeljno očistite cevi;
» Koristite dozvoljeno sredstvo za dezinfekciju vode za piće da biste sprečili probleme;
» Ne kombinujte različita sredstva za dezinfekciju.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *