PRAVILNO UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA

Ispitivanje kvaliteta zemljišta je važna mera koju bi treblo da radite ne samo kada planirate da podignete neki zasad, već I povremeno na već formiranim parcelama. Analiza zemljišta je zapravo odraz zdravstvenog stanja zemljišta I adekvatna je krvnoj slici kod čoveka.
 Analizom se dobija siguran prikaz hemisjkog sastava zemljišta na osnovu čega možete planirati setvu ili sadnju uz značajne uštede u pogledu kupovine hraniva. Takođe kod već postojećih zasada analizom zemljišta dobijate jasnu sliku trenutne situacije pa shodno tome možete da korigujete i reagujete na vreme primenom odgovarajuće prihrane.

Analizom zemljišta na parametre kontrole plodnosti, poljoprivredni proizvođači dobijaju PREPORUKU o pravilnom đubrenju za naredne 4 godine u smislu količine đubriva kao i vremena njegove primene. Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu na kod nas zastupljeno đubrenje bez prethodnih analiza zemljišta. Investicija u analizu zemljišta se višestruko isplati jer se adekvatnom primenom đubriva mogu postići uštede u novcu, povećanje prinosa i veći profit.

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu  vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši kontrolu plodnosti i evidenciju količine unetog mineralnog đubriva i pesticida. Kontrola plodnosti vrši se po potrebi, a najmanje svake pete godine.

Od pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta zavise i rezultati analize, te prema tome i ispravnost zaključaka i mera koje se predlažu.

Prosečan uzorak zemljišta potiče sa proizvodne parcele površine maksimalno do 5 ha, ujednačene po nadmorskoj visini i kvalitetu zemljišta. Ukoliko je površina parcele veća od 5 ha, parcela se deli na više delova sa kojih se uzima prosečan uzorak zemljišta.

Vreme uzorkovanja zemljišta je NAKON SKIDANjA USEVA .Vreme uzorkovanja za voćnjak i vinograd je nakon ili pre početka vegetacije a najpoželjnije je pre osnovne obrade zemljišta.


Kretanje po parceli može da bude po tzv. »šahovskom rasporedu« ili »po dijagonali«, važno je da prosečan uzorak predstavlja što je moguće ravnomerniji raspored pojedinačnih  uzoraka po čitavoj površini parcele.

Od pribora za uzorkovanje zemljišta potrebno je da imate: sondu ili ašov i jednu kofu , PVC kesu, olovku

 i papir.


Pojedinačni uzorci se uzimaju sondom ili ašovom na dubini od 0-30 cm na parcelama koje su u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, odnosno na dubini od 0-30 i 30-60 cm na parcelama koje su u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.


Ašovom se izvadi grumen zemlje. Zatim se uz ivicu rupe ponovo zabode ašov pod uglom od 90º od površine do dubine od 30 cm. Pažljivo se izvadi ašov sa zemljom, tako da ona ostane na ašovu kada se položi na tlo. Potom se po zemlji koje je na ašovu nožem napravi »kaiš«, širine 3-4 cm po sredini ašova do njegovog vrha, tj. do dubine od 30 cm. Zemlja na ašovu levo i desno od »kaiša« se odbaci, a »kaiš« zemlje se ubaci u čistu kofu.

Ovaj postupak se ponovi sa 20-25 ravnomerno raspoređenih mesta po celoj površini parcele, pri čemu se pojedinačni uzorci sa iste dubine ubacuju u istu kofu. Nakon uzimanja poslednjeg pojedinačnog uzorka, zemlja u kofi se dobro izmeša, usitne se veće grudve i odstrani se kamenje i biljni delovi.

Ukoliko se uzorkuje zemljište u voćnjaku ili vinogradu, potrebno je sa istog mesta uzeti uzorak i sa dubine 30-60 cm. Zemljišni »kaiš« skinut sa ašova ubacuje se u drugu kofu predviđenu za pojedinačne uzorke sa dubine 30-60 cm.

Zatvorenu polietilensku vrećicu staviti  u veću kesu u kojoj je ubačena etiketa sa podacima vezanim za uzorak zemljišta. I uzorak odneti u nadležnu savetodavnu službu gde ćete ukoliko je potrebno ostaviti I druge podatke vezane za uzorak. Savetodavne službe tokom godine često imaju akcije besplatne analaize zemljišta tako da ne bi trebalo da oklevate oko uzimanja uzoraka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *